Skip links

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο www.akolouthotinagogi.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε διαβάσει τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με αυτήν. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να υποστεί αλλαγές. Επομένως, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση.

1. Πνευματική ιδιοκτησία

1.1 Αυτή η ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») είναι ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER», εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 34.590.852 Ευρώ, καταχωρημένης στο Εμπορικό και Εταιρικό μητρώο της πόλης Nanterre με τον αριθμό / 085 480 796 και εδρεύουσας στην οδό Carnot 50 (92284) Sureness, Γαλλία. H Ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τη «LES LABORATOIRES SERVIER» ενώ η χρήση και η διαχείρισή της γίνεται από τη «ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εταιρεία του Ομίλου Servier, που εδρεύει στην οδό Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής – Ελλάδα – Τηλ.: +30 210 9391000, πραγματοποιείται κατόπιν εξουσιοδότησης της «LES LABORATOIRES SERVIER» (εφεξής καλούμενων από κοινού «SERVIER»). Ο συντάκτης της ιστοσελίδας της «SERVIER» είναι ο κ. Ziad Matta, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την «SERVIER».

1.2 Η γενική δομή, καθώς και το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, κινούμενες ή μη, η τεχνογνωσία και κάθε άλλο στοιχείο που απαρτίζει την Ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER» και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, της Ιστοσελίδας αυτής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν γένει, χωρίς τη ρητή συμφωνία της «SERVIER», απαγορεύεται και αποτελεί πλαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, των οποίων παραγωγός είναι η «SERVIER» και οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα της «SERVIER» και των συνεργατών της, καθώς και οι λογότυποι που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα σήματα.
Απαγορεύεται, επομένως, οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων από στοιχεία της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση της «LES LABORATOIRES SERVIER».
Ως χρήστης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα:

 • για τον σκοπό που προορίζεται,
 • για προσωπική χρήση, αποκλειομένης οιασδήποτε εμπορικής ή προωθητικής δραστηριότητας,
 • σε συμμόρφωση με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με την κατοχύρωση αυτών,
 • χωρίς να κάνετε χρήση δικτυορομπότ ή άλλων αυτόματων μέσων για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της και χωρίς να επιχειρείτε να παρέμβετε στην Ιστοσελίδα,
 • χωρίς να επιχειρείτε να την αντιγράψετε, να την αναπαράξετε εν όλω ή εν μέρει, να την καταστήσετε προσβάσιμη, ή να τη διαδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
2. Πληροφορίες τεχνικής φύσης

Αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες για πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και ότι έχετε ελέγξει ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό και δεν αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα.
Αποδέχεσθε, επίσης, ότι έχετε ενημερωθεί, ότι η Ιστοσελίδα αυτή είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα, για 7 ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, προβλημάτων του υπολογιστή, προβλημάτων στη δομή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ή τεχνικών προβλημάτων. Η «SERVIER» μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης.

3. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το διαδίκτυο

Είναι δύσκολο να παρασχεθεί 100% εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου.
Αν και λαμβάνουμε όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, δεν δυνάμεθα, ούτε να διασφαλίσουμε, ούτε και να εγγυηθούμε, ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται άμεσα, ή μέσω αυτών των on-line υπηρεσιών, είναι απολύτως ασφαλείς.
Ως εκ τούτου, η ανάρτηση/κοινοποίηση των πληροφοριών/δεδομένων σας γίνεται με δικό σας αποκλειστικά κίνδυνο και ευθύνη, παρά το ότι αμέσως μόλις ειδοποιηθούμε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα αυτή, ή ορισμένες περιοχές της, είναι δυνατόν να περιέχουν υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε παιδιά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αυτή, είναι καθήκον σας να ελέγχετε την πρόσβαση και να αποφασίζετε για το ποια περιεχόμενα και ποιες υπηρεσίες είναι κατάλληλα για παιδιά και ποια όχι.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δημοσίως προσβάσιμα προσωπικά τους δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

4. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Η «SERVIER» παρέχει πρακτικής φύσης πληροφορίες (ημερομηνία συνεδρίων, διαλέξεων, συμποσίων κλπ.), εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφορίες στον τομέα της υγείας ή εξειδικευμένα δημοσιευθέντα άρθρα. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εξομοιώνονται με νομική ή ιατρική συμβουλή.
Για ιατρική συμβουλή, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε ιατρό ή φαρμακοποιό.
Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ούτε ρητή, ούτε σιωπηρή.

5. Περιορισμός της ευθύνης

Παρότι η «SERVIER» μεριμνά για τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών και των εργαλείων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την ενημέρωση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, η «SERVIER» δεν θα θεωρείται με κανένα τρόπο υπεύθυνη σε περίπτωση σφάλματος, μη διαθεσιμότητας των πληροφοριών ή / και παρουσίας ιών στην Ιστοσελίδα της. Ομοίως, το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται on-line δεσμεύει μόνο τους συντάκτες τους.
Θα πρέπει να έχετε την προσωπική κλινική σας άποψη και να κρίνετε. Η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για:
• Οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη στις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.
• Οποιαδήποτε βλάβη/ζημία, που προέρχεται από εισβολή τρίτου στην Ιστοσελίδα και που προκαλεί τροποποίηση του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών αυτής.
• Οποιαδήποτε βλάβη/ ζημία, που προέρχεται από την πρόσβαση ή από την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης λόγω ιού που ενδέχεται να προσβάλει τον υπολογιστή σας) ή/και από πληροφορία που παρέχεται σε αυτήν.

Αυτός ο ιστότοπος είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς Επαγγελματιών Υγείας. Οι αναρτήσεις και οι παρουσιάσεις της παρούσας ιστοσελίδας είναι επιστημονικού περιεχομένου, που έχει διαμορφωθεί κατά την ανεξάρτητη επιστημονική κρίση των χρηστών, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις τους και προορίζονται μόνο για μη προωθητικό επιστημονικό σκοπό.
Τόσο η περιήγηση όσο και η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο υποδηλώνουν ότι ο Χρήστης αποδέχεται όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.
Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει υπεύθυνη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτήν. Η χρήση της υπόκειται επίσης στην ισχύουσα νομοθεσία και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Οι χρήστες θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση της.

6. Οι υποχρεώσεις σας ως χρήστη

6.1 Σεβασμός των άλλων
Πρέπει να σέβεστε τη κείμενη νομοθεσία (ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία έχετε πρόσβαση, πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε στρεβλή συλλογή ή χρήση και, γενικά, από οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την ιδιωτική ζωή, τη φήμη, το σεβασμό, την εικόνα ή την ευαισθησία άλλου χρήστη ή άλλου ατόμου, αποφεύγοντας κάθε δυσφημιστικό, προκλητικό, κακοπροαίρετο ή απειλητικό σχόλιο, μήνυμα ή κείμενο.

6.2 Υπερκειμενικές ζεύξεις (Hypertextlinks)
Οι υπερκειμενικές ζεύξεις, κάτω από αυτή την Ιστοσελίδα, με άλλες πηγές του διαδικτύου και ιδιαίτερα συνεργάτες της εταιρείας, έχουν λάβει προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια. Η «SERVIER» προσπαθεί να αναφέρεται μόνο σε ιστοσελίδες σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν ελέγχεται από τη «SERVIER» και, επομένως, η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες. Χρήστες και επισκέπτες του διαδικτύου δεν μπορούν να δημιουργούν ζεύξη προς αυτή την Ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ρητή συμφωνία της «LESLABORATOIRES SERVIER».

7. Προσωπικά Δεδομένα

7.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η «SERVIER» είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια της διαχείρισης και της βελτίωσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.2 Συλλεγόμενα Δεδομένα και Περίοδος Διατήρησης
Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται σε αυτή την Ιστοσελίδα προορίζονται για τις υπηρεσίες και τις εταιρείες της «SERVIER», που έχουν αναλάβει να απαντήσουν στα αιτήματά σας ή/και για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνσή σας ΙΡ προορίζεται για το προσωπικό του Τμήματος Επεξεργασίας Δεδομένων, το οποίο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.
Αυτά τα δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ο χρήστης ενημερώνεται, ότι τα προσωπικά του δεδομένα προορίζονται για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της «SERVIER», που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας. Μέσω της χρήσης cookies, η Ιστοσελίδα συλλέγει τεχνικές πληροφορίες (βλ. όρο 10).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να δηλώσετε/καταχωρήσετε το e-mail σας, το οποίο θα τηρήσει και θα επεξεργάζεται μόνο για το σκοπό της λειτουργίας της ιστοσελίδας (έκδοση κωδικών πρόσβασης, αποστολή αυτών, επανέκδοση κλπ.) η εταιρεία PHOCUS μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., συνεργάτης της Σερβιε Ελλάς Φαρμακευτική ΕΠΕ. Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίρρησης και καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας στον σύνδεσμο www.servier.gr.

7.3 Αποδέκτες
Η «SERVIER», υπεύθυνη για την παραγωγή, φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς αυστηρά αναγκαίους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

7.4 Ποια είναι και πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, (β) να ζητήσετε διόρθωση/επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, (γ) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων, ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, (ε) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε κοινή, δομημένη, μηχαναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο (δικαίωμα φορητότητας). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται, ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ερώτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και για την άσκηση οιουδήποτε σχετικού δικαιώματός σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SERVIER: κα. Αθανασία Καραγιάννη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance-gr@servier.com, ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση της SERVIER: Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25, ή μέσω φαξ: 210-9391003, ή στο τηλέφωνο: 210-9391000.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα είναι ατομικά και μπορούν να ασκηθούν μόνο από το ίδιο το υποκείμενο των δικαιωμάτων, αναφορικά με τα προσωπικά του/της δεδομένα: επομένως, για λόγους ασφαλείας, η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει, την ταυτότητά σας, ώστε να αποφεύγεται η κοινοποίηση εμπιστευτικών προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλο άτομο. Σε περίπτωση διόρθωσης, θα σας αποστέλλουμε, κατόπιν απλού αιτήματός σας, αντίγραφο της πληροφορίας ως διορθώθηκε.

8. Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η «SERVIER» τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι και πως μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).

9. Πολιτική Cookies

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, έτσι και η SERVIER χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσει/αναγνωρίσει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο, ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί.
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και, εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, όμως, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

10. Γενικές διατάξεις – Ισχύον νόμος και δικαιοδοσία

Η «SERVIER» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Η συνεχής περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας αυτής από τον Χρήστη συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων. Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Όρους, καταστεί ανίσχυρος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι Όροι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η Ιστοσελίδα αυτή και οι Όροι της διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Όροι Χρήσης Σελίδας Facebook

H σελίδα Facebook «Μη γίνεται γιατρός του εαυτού σου», αποτελεί μία πρωτοβουλία της εταιρείας Σερβιέ Ελλάς Φαρμακευτική ΕΠΕ («Servier Hellas») που έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την ορθή χρήση των φαρμάκων.

Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες αναρτώνται στη συγκεκριμένη σελίδα προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για τη διάγνωση ενός προβλήματος υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθένειας. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας. Ομοίως, παρακαλούμε να μην δημοσιεύετε στη σελίδα μας ιατρικές συμβουλές.

H σελίδα «Μη γίνεται γιατρός του εαυτού σου» διέπεται ως προς την πρόσβαση και τη χρήση της από τους όρους χρήσης της Facebook Inc. τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά https://el-gr.facebook.com/policies/ καθώς και από τους παρακάτω κανόνες της Servier Hellas.

Αν έχετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε κάτι σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες.

Σχόλια στην παρούσα κρίνονται ως ανεπίδεκτα αναρτήσεως και διαγράφονται άμεσα εφόσον οτιδήποτε από το περιεχόμενο:

 • Αναφέρει οποιαδήποτε φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές, το οποίο απαγορεύεται ρητά από την Ελληνική νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία της Ε.Ε.
 • Αναφέρει θέματα ασφάλειας ή ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα σκευάσματα Servier Hellas ή άλλων εταιρειών. Ωστόσο σε περίπτωση που αναφερθεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια θα πρέπει να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, την τοποθεσία σας, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πληροφορία αυτή απαιτείται να υποβάλλεται στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Servier Hellas καθώς και στον ΕΟΦ. Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ιατρικής Πληροφόρησης της Servier Hellas στο τηλέφωνο +30 2109391990 ή στο email pv-greece@servier.com.
 • Προσβάλει, παρενοχλεί ή απειλεί οποιονδήποτε τρίτο.
 • Είναι υβριστικό, δυσφημιστικό, ψευδές ή παραπλανητικό συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο ή συνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες ή/και σελίδες στο Facebook ή/και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) τέτοιου χαρακτήρα.
 • Είναι άσεμνο, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο.
 • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή πατέντες τρίτου.
 • Παραβιάζει υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στην ιδιωτικότητα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου. Προστατέψτε την ιδιωτική σας ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένων των φωτογραφιών σας. Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνων κλπ.
 • Παραβιάζει τους όρους χρήσης του Facebook.
 • Χαρακτηρίζεται προωθητικού χαρακτήρα ή που θίγει την αρχή ότι οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα είναι αμερόληπτες, μη προωθητικές, δίκαιες και ισορροπημένες.

Όσοι παραβιάσουν τους όρους χρήσης της παρούσας σελίδας να διαγραφούν από μέλη και δε θα τους επιτρέπεται οποιαδήποτε διάδραση στο πλαίσιο της παρούσας σελίδας. H Servier Hellas δεν είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση και ανάρτηση τέτοιου είδους περιεχόμενο από τρίτους, ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, ψέμα παράλειψη, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε ανάρτηση τρίτου σε αυτή τη σελίδα.

Αν πιστεύετε ότι έχετε βιώσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια από ένα προϊόν της Servier Hellas παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας και να επικοινωνήσετε άμεσα με το αρμόδιο τμήμα της Servier Hellas και με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σας προτείνουμε να αποφύγετε να μοιράζεστε με τρίτους θέματα σχετικά με την προσωπική σας υγεία στο Facebook ή άλλες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Servier Hellas δεν αποθηκεύει, εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο σε περίπτωση που αναφερθεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια θα πρέπει να αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, την τοποθεσία σας, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πληροφορία αυτή απαιτείται να υποβάλλεται στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Servier Hellas καθώς και στον ΕΟΦ.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων που γίνονται από την Servier Hellas, ελέγχεται βάσει εσωτερικής διαδικασίας Νομικού, Κανονιστικού και Ιατρικού Ελέγχου.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων που γίνεται από τους χρήστες – μέλη ελέγχεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις με δύο τρόπους:

 1. Αυτόματο Φιλτράρισμα: Αυτόματα φιλτράρει και αφαιρεί αναφορές σε εμπορικές ονομασίες φαρμάκων. Θα αποστέλλεται μήνυμα στον χρήστη του οποίου η ανάρτηση αφαιρέθηκε, γνωστοποιώντας του τους Όρους Χρήσης και τους λόγους για τους οποίους διεγράφη το σχόλιο ή το κείμενο που είχε αναρτήσει.
 2. Καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος: Ο υπεύθυνος παρακολούθησης και ελέγχου της σελίδας ελέγχει διαρκώς την σελίδα και τα κείμενα / σχόλια που αναρτώνται. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν αναρτήσεις από χρήστες που δύνανται να παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω. Οι αναρτήσεις αυτές θα διαγράφονται κατά τον εντοπισμό τους από τον υπεύθυνο παρακολούθησης και ελέγχου, ενώ θα αποστέλλει μήνυμα στον χρήστη ενημερώνοντάς τον για την παραβίαση.

Ο διαχειριστής «Phocus Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» της σελίδας Facebook «Μη γίνεται γιατρός του εαυτού σου» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της σελίδας και δεν παρέχει ουδεμία μορφή εγγύησης για αυτήν ή/και τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες.

H Servier Hellas διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συγκεκριμένων κανόνων χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε στην παρούσα σελίδα.

Η παρούσα σελίδα είναι ορισμένης διάρκειας και δύναται να απενεργοποιηθεί από την Servier Hellas οποτεδήποτε χωρίς πρότερη ειδοποίηση.